United States of America, New York, Havemeyer Street