Israel, Tel Aviv, Park Hahorshot. Or, Stav & Shiny