Israel, Tel Aviv, Israel Tal, HaMasger, Menachem Begin, HaShalom, Ayalon