Israel, Tel Aviv, Kaplan, Menachem Begin, HaShalom