The Netherlands, Amstelveen, Keizer Karelweg. Volvo Amazone (1968)