The Netherlands, Rothem, Klinkenberg. Mazda 1200 (1969)