Israel, Tel Aviv, Betzalel Yafe, Sderot Rothschild