Israel, Tel Aviv, Shvil Akko, HaGdud Haivri, Menachem Begin