Israel, Tel Aviv, Kikar Habima.
Gilad Shalit 5 years in captivity