Israel, Tel Aviv - Yafo, Sderot Yerushalaim. Hagar