English | Nederlands

His photos always make me so happy.

Ik word altijd zo gelukkig van zijn foto's.


And then I can just click through his archive again for hours on. What an exceptional project, what an exceptional photographer.


En dan kan ik zomaar weer uren door zijn archief zitten bladeren. Wat een bijzonder project, wat een bijzondere fotograaf.Thomas Schlijper is a sort of a chronicler of the Amsterdam city life.


Thomas Schlijper is een soort chroniqueur van het Amsterdamse stadsleven.


The ones who would like to have a daily confirmation that Amsterdam is beautiful should loyally follow the weblog of the photographer Thomas Schlijper. He posts a new photo of the every-day Amsterdam: of a window washer on an insanely high ladder, of a homeless person with a flower pot on his head, of the canals in the evening light, of a comical traffic situation or simply of nice people.
The light is especially extraordinary in his photos. He manages to catch an enchanting lighting in the centre of Amsterdam.


Wie dagelijks bevestigd wil zien hoe mooi Amsterdam is, moet een trouwe volger worden van het weblog van fotograaf Thomas Schlijper. Elke dag plaatst hij een nieuwe foto van het alledaagse Amsterdam: van een glazenwasser op een krankzinnig hoge ladder, van een zwerver met een bloempot op z'n hoofd, van verstilde grachten in avondlicht, van komische verkeerssituaties of gewoon van leuke mensen.
Vooral het licht op zijn foto's is heel bijzonder. Hij weet momenten te vangen in de Amsterdamse binnenstad met een betoverende lichtval.


Schlijper is the man. May I say that, yes, I may say that.


Thomas Schlijper is de bom. Mag ik dat zeggon, ja dat mag ik zeggon.


What makes this website special is the fact that, every day, Thomas Schlijper posts a photo of people, events, places, that he comes across on that particular day. 'Every day fresh.' The archive of these daily photos is already starting to look like The Image of The Netherlands in The Beginning of the Twenty-First Century. I Thomas Schlijper using three photos he himself chose.


Wat de site bijzonder maakt, is dat Thomas Schlijper elke dag een foto plaatst van mensen, gebeurtenissen, plekken, die hij die dag is tegengekomen. 'Elke dag vers.' Het archief van die dagelijkse foto's gaat nu al aardig lijken op Het Beeld van Nederland in Het Begin van de Eenentwintigste Eeuw. Met Thomas Schlijper maakte ik een , aan de hand van drie door hem zelf gekozen foto's.


Schlijper is a true 'street photographer' in the tradition of Ed van deer Elsken. His work-area is the street and its by-passers. His work, in which light and rain play a prominent role, is as recognizable as unique. Even the most hard-core Rotterdamer is going to start loving Amsterdam when he gets confronted with Schiljper's work.


Schlijper is een echte "street photographer" in de traditie van Ed van der Elsken. Zijn werkterrein is de straat en zijn passanten. Zijn werk, waarin licht en regen een prominente rol spelen, is tegelijkertijd herkenbaar en uniek. Zelfs de meest verstokte Rotterdammer gaat van Amsterdam houden wanneer hij met het werk van Schlijper wordt geconfronteerd.


I have already used 190 words and still haven't been able what the says.


Nu heb ik 190 woorden gebruikt en nog steeds niet kunnen wat de zegt.


(...) you can also check his work on the Thomas Schlijper Photography - website. Every day he displays a photo of a person, place or an event that he comes across that day. The year overviews, which he clicks together in this way, comprise the spirit of the time perfectly.


(...) u kunt zijn werk ook bekijken op de Thomas Schlijper Fotografie-website. Hij toont elke dag een foto van een mens, plek of gebeurtenis die hij die dag is tegengekomen. De jaaroverzichten die hij op die manier bij mekaar kiekt, vatten perfect de tijdgeest samen.


A photo blog that writes history as we speak.


Een foto-blog dat geschiedenis schrijft waar je bij staat.


I have a love and hate relationship with the city of Amsterdam. I don't live in it and I don't think that I ever will. But, once in a while, when I look the photolog of Thomas Schlijper, for a split second, I consider moving there after all. He is so good at portraying this city as beautiful.


Ik heb een haat/liefde-verhouding met de stad Amsterdam. Ik woon er niet en dat zal denk ik ook nooit gaan gebeuren. Maar af en toe, als ik op de fotolog van Thomas Schlijper kijk, zou ik haast overwegen om tóch te verhuizen. Wat kan hij de stad toch mooi in beeld brengen!


Professional photographer Thomas Schlijper writes contemporary history. With his daily photos he gives a beautiful image of what is happening (mainly in the Randstad).


Beroepsfotograaf Thomas Schlijper doet aan hedendaagse geschiedschrijving. Met zijn dagelijks nieuwe foto's geeft hij een heel mooi beeld van wat zich (voornamelijk in de Randstad) afspeelt.


Thomas Schlijper captures daily Dutch life. Imagine that in a hundred years people ask themselves the question how people used to live in Amsterdam, The Netherlands, in 2005. I would advise them not to open a history (e-)book, nor should they bother to consult newspapers from that period. I herewith advise them to have a look at the pictures of Thomas Schlijper. Schlijper captures the day.


Thomas Schlijper captures daily Dutch life. Imagine that in a hundred years people ask themselves the question how people used to live in Amsterdam, The Netherlands, in 2005. I would advise them not to open a history (e-)book, nor should they bother to consult newspapers from that period. I herewith advise them to have a look at the pictures of Thomas Schlijper. Schlijper captures the day.


In passing, he sent to me the nicest photographer of Amsterdam: Thomas Schlijper.


En passant stuurde hij ook de leukste fotograaf van Amsterdam op me af: Thomas Schlijper.


All photos, movies & design: © Thomas Schlijper


All photos, movies & design: © Thomas Schlijper