Israel, Tel Aviv, Barzilai, Menachem Begin, Shvil Akko