Israel, Tel Aviv, HaRabi MiBachrach, Kompert. Beit Hanna HaRabi