Israel, Tel Aviv, Kompert, HaRabi Mibachrach & HaSharon, HaGalil