Israel, Tel Aviv, Kikar HaMoshavot, Menachem Begin, HaGdud Haivri