Israel, Tel Aviv, Kikar HaMoshavot, Allenby, HaHashmal